SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SAMOCHODU
Przygotowaliśmy rozwiązania odpowiadające Twoim potrzebom. Nieważne, czy masz samochód nowy czy używany, zwykły czy elektryczny, możesz czuć się spokojnie. Z naszymi ubezpieczeniami jesteśmy w stanie zapewnić Ci bezpieczeństwo, którego potrzebujesz.
UBEZPIECZENIA PAKIETOWE

ATRAKCYJNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ

renomowanych Towarzystw Ubezpieczeniowych ERGO Hestia, TUiR Allianz Polska S.A. i PZU SA.

Ubezpieczenia w Programie Renault-Hestia, Renault-Allianz i Renault-PZU
Wspólnie z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia, PZU S.A. oraz Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz, dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety ubezpieczeń, zapewniające szeroki zakres ochrony.

Ubezpieczenia w Programach Renault
Pakiety w Programach są przeznaczone zarówno dla użytkowników samochodów nowych i używanych nawet do 10 roku eksploatacji i obejmują zakresem: OC, AC, NNW, ZK oraz bogaty Assistance (Car Assistance w Allianz / PZU Pomoc w Drodze).

Zalety

W ramach jednej ceny klient otrzymuje szeroką ochronę i pewne ubezpieczenie pojazdu.

Ubezpieczenia pakietowe zapewniają:

– Zniesiony udział własny w szkodach AC
– Bezgotówkowe naprawy powypadkowe i szybki serwis likwidacyjny
– W naprawach pojazdu w Autoryzowanych Serwisach Renault zastosowanie oryginalnych części zamiennych bez potrąceń z tytułu ich amortyzacji
– Bogaty zakres w ramach Car Assistance Auto Pomoc, między innymi:
– Samochód zastępczy na czas naprawy
– Pomoc gdy zabraknie paliwa, zawiedzie akumulator, przestaną działać światła bądź zatrzasną się kluczyki
– Gdy awaria samochodu lub wypadek nie pozwolą na kontynuację podróży otrzymamy pomoc w dalszej jej organizacji, na przykład: samochód zastępczy, pokrycie kosztu hotelu, holowanie do najbliższego Autoryzowanego Serwisu

Wszelkie informacje uzyskasz na miejscu u Autoryzowanego Partnera Renault.

W razie zakupu samochodu w Kredycie Renault istnieje możliwość finansowania składki ubezpieczeniowej.

Niniejsze ogłoszenie służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia klient powinien zapoznać się z warunkami ubezpieczenia (dokumenty związane z ubezpieczeniem).

UBEZPIECZENIA ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU, LEASINGU, POŻYCZKI
Bezpieczne Finansowanie, „RCI-Bezpieczny Kredyt”, „Bezpieczny Leasing”
Chcesz czuć się bezpiecznie?

Życie może nas zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Chcesz mieć pewność, że nic nie zakłóci realizacji zawartej umowy? By tak się stało, podjęliśmy współpracę z jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeń na życie – MetLife TUnŻiR S.A., aby stworzyć łączoną ofertę produktów kredytowych i leasingowych z grupowym ubezpieczeniem na życie. Rata kredytu lub rata czynszu leasingowego zawiera składkę ubezpieczeniową po to, aby zabezpieczyć Ciebie bądź Twoich bliskich na wypadek finansowych następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych m.in. z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Nasza oferta jest adresowana zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która:

ukończyła 18. rok życia i nie przekroczyła 70 lat w momencie zawarcia umowy o finansowanie pojazdu w kredycie lub nie przekroczyła 67 lat w momencie zawarcia umowy o finansowanie pojazdu w leasingu
osoba fizyczna, która występuje w umowie jako kredytobiorca ( lub wskazana przez kredytobiorcę – osobę prawną), leasingobiorca (lub została wskazana przez osobę prawną będącą leasingobiorcą)
podpisała deklarację przystąpienia do umowy

Ochrona dla kredytobiorcy to m.in:

całkowita spłata salda zadłużenia z umowy kredytowej w przypadku uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy** lub jego śmierci bądź
spłata nawet do 15 rat kapitałowo-odsetkowych w przypadku uznania ubezpieczonego za czasowo niezdolnego do dotychczasowej pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku w wyniku roszczenia z więcej niż jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem***

Ochrona dla leasingobiorcy to m.in.:

spłata pozostałego kapitału brutto wraz z należnymi odsetkami (gdy przewidziano: z opcją wykupu) w przypadku trwałej niezdolności do pracy** ubezpieczonego lub w przypadku jego śmierci bądź
spłata do maksymalnie 8 miesięcznych czynszów leasingowych wraz z należnym podatkiem VAT w przypadku hospitalizacji ubezpieczonegona skutek choroby lub wskutek nieszczęśliwego wypadku

Co zrobić w przypadku zdarzenia objętego ochroną?
Każde roszczenie powinno być zgłoszone niezwłocznie do operatora:

Marsh Services Sp. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
Tel. 22 456 42 34, 22 456 42 40

* Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Kredytobiorca powinien się zapoznać ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Korzystających z „RCI-Bezpieczny Kredyt”, a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warunki ubezpieczenia są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.

** Od daty nieszczęśliwego wypadku lub rozpoczęcia choroby do czasu uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy musi upłynąć 12 miesięcy, jednakże w przypadku zdarzeń opisanych w warunkach ubezpieczenia przewidziane są terminy krótsze niż 12 miesięcy.

*** Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się po upływie 61. dnia czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego. MetLife TUnŻiR S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000028131; NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego: 11 000 000, 00 złotych, wpłacony w całości.

UBEZPIECZENIA UTRATA PRACY I BEZPIECZNE RACHUNKI
Utrata pracy* / Bezpieczne rachunki
Czy kupując samochód musisz myśleć o ryzyku?

Klientom, którzy zdecydowali się na ubezpieczenie RCI Bezpieczny Kredyt, dajemy również możliwość skorzystania z ubezpieczenia od Utraty Pracy / Bezpieczne Rachunki.

Zwykle jest tak, że raty kredytu spłacasz ze swojej pensji. Kiedy stracisz pracę znikną środki, którymi spłacasz kredyt. Z ubezpieczeniem od Utraty Pracy / Bezpieczne Rachunki w takiej sytuacji, możesz być spokojny ponieważ dla klientów zatrudnionych na czas nieokreślony lub czas określony nie krótszy niż okres kredytu, przewidzieliśmy wypłatę świadczenia w razie bezrobocia:*

Maksymalny okres spłaty obejmuje 12 miesięcy,
Maksymalna wartość spłacanej raty to 3.500 zł miesięcznie.

* utrata pracy zachodzi, kiedy zostaniesz zwolniony w trybie wypowiedzenia lub za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika (np. upadłość firmy, likwidacja stanowiska pracy); świadczenie przysługuje w razie, kiedy nabędziesz status bezrobotnego wraz z prawem do zasiłku.

… a dla osób zatrudnionych na czas określony krótszy niż okres kredytu oraz otrzymujących dochód z innych źródeł niż umowa o pracę pomożemy w przypadku pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku.

W jaki sposób pomagamy klientowi znajdującemu się w szpitalu na skutek wypadku?
Otóż maksymalnie przez okres 6 miesięcy „ubezpieczenie zwraca” klientowi będącemu w szpitalu opłaty domowe**.

** opłaty domowe są rozumiane jako: czynsz, gaz, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, usługi wodno-kanalizacyjne, fundusz remontowy, wywóz śmieci, ochrona nieruchomości, abonament za TV i Internet, miejsce postojowe lub parkingowe.

Zakres Ubezpieczenia „Utraty Pracy / Bezpieczne Rachunki” stanowią jeden pakiet i w przypadku świadczenia występują wymiennie w zależności od statusu zatrudnienia.

Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Kredytobiorca powinien się zapoznać ze Szczegółowymi warunkami ubezpieczenia grupowego kredytobiorców „Ochrona Zarobków” a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

UBEZPIECZENIA GAP
Ubezpieczenie straty finansowej GAP Leasing
Aby w pełni poczuć się bezpiecznie.
W celu zapewnienia dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej Klientom Renault, we współpracy z Cardif Assurances Risques Divers S.A., przygotowaliśmy atrakcyjne ubezpieczenie GAP ‘RTI’ (zwrot do wartości fakturowej), GAP ‘SF’ (GAP finansowy), GAP MIX (GAP Fakturowy + GAP Indeksowy).

GAP to doskonałe uzupełnienie ochrony w ramach klasycznej polisy autocasco oraz:

Ograniczenie straty finansowej
Niski koszt
Szybka wypłata odszkodowania

Opcja ubezpieczenia jest dostępna dla wszystkich Klientów Renault korzystających z oferty leasingu

Ubezpieczenie GAP to ochrona przez cały okres trwania umowy leasingu – aż do 60 miesięcy!

Minimalne odszkodowanie gwarantowane wynosi od 1.000 -3.000 zł.

Minimum formalności i oszczędność Twojego czasu.

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy:

Zawrzeć umowę autocasco pojazdu obejmującą ryzyko całkowitego zniszczenia oraz utraty pojazdu,
Podpisać deklarację przystąpienia do ubezpieczenia przy okazji zawierania umowy.

GAP Finansowy (SF)
W przypadku szkody całkowitej (kradzież, spalenie, całkowite zniszczenie) GAP SF pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu a zobowiązaniem leasingowym.

Ma na celu wyrównanie Klientowi poniesionej straty tak, aby mógł spłacić zobowiązanie leasingowe nie ponosząc negatywnych konsekwencji finansowych szkody całkowitej.

GAP Fakturowy (RTI)
W przypadku szkody całkowitej (kradzież, spalenie, całkowite zniszczenie) GAP RTI pokrywa różnicę pomiędzy wartością początkową pojazdu a wartością rynkową lub uzyskanym odszkodowaniem po szkodzie całkowitej.

Produkt ten jest dedykowany dla nowych samochodów osobowych.

Ma na celu wyrównanie Klientowi poniesionej straty tak, aby nie odczuł on różnicy wartości pojazdu pomiędzy dniem zakupu a dniem zajścia szkody.

Wartość początkowa pojazdu nowego – wartość z faktury w dniu zakupu, a dla pojazdu używanego – wartość rynkowa z dnia zakupu.

GAP MIX (GAP Fakturowy + GAP Indeksowy)
W przypadku szkody całkowitej (kradzież, spalenie, całkowite zniszczenie) GAP MIX pokrywa różnicę:

W przypadku szkody, która miała miejsce w pierwszych 36 miesiącach ochrony – różnicę pomiędzy wartością początkową pojazdu a uzyskanym odszkodowaniem po szkodzie całkowitej.
W przypadku szkody, która miała miejsce po 36 miesiącu ochrony – 30% wartości pojazdu
z dnia szkody

Ubezpieczenie to ma na celu wyrównanie Klientowi poniesionej straty tak, aby nie odczuł różnicy w wartości pojazdu pomiędzy dniem zakupu a dniem zajścia szkody.

UBEZPIECZENIE PAKIET SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
W celu zapewnienia mobilności naszym Klientom gdy zdarzy się awaria, wypadek, kradzież lub szkoda całkowita, przygotowaliśmy wraz z AXA Assistance atrakcyjny pakiet „Samochód Zastępczy”. Dzięki niemu unikniemy dodatkowych kosztów związanych z wynajmem samochodu lub korzystaniem z taksówek.

Pakiet dostępny jest dla wszystkich Klientów korzystających z umowy leasingu RCI. Wystarczy zgłosić chęć przystąpienia do ubezpieczenia sprzedawcy przygotowującemu umowę leasingową.

Pakiet ten obejmuje:

Samochód zastępczy do 30 dni w przypadkach wyżej wymienionych​
Ubezpieczenie Opon
Concierge Moto

Ubezpieczenia WŁOCŁAWEK/PŁOCK

Martyna Kolatorska

Specjalista ds. ubezpieczeń
Włocławek

Sylwia Chyba

Specjalista ds. ubezpieczeń
Płock

Może Cię zainteresować

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ

Renault Pasikowski social media

ZADZWOŃ