Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, które zastąpi przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

RODO sankcjonuje ochronę danych osobowych jako podstawowe prawo każdego obywatela, wprowadzając szereg korzyści dla osób prywatnych, w tym zwłaszcza większą transparentność w odniesieniu do użycia danych osobowych, tj. nakazuje upowszechnienie informacji kto, kiedy i w jakim procesie wykorzystał poszczególne dane.

Obowiązek zastosowania się do RODO mają wszystkie firmy, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych, tj. pracowników oraz klientów. Wiąże się to z licznymi, dodatkowymi obowiązkami oraz koniecznością dostosowania procesów do nowej rzeczywistości prawnej.

Dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest priorytetem i obowiązkiem naszej spółki, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

Ponadto, wskazujemy, iż mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej.

Ewentualne oświadczenie o wycofaniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres spółki  Auto-Serwis Renault Pasikowski Sp. z o.o. ul. Polna 100 87-800 Włocławek.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH znajduje się poniżej:

Klauzula informacyjna w związku z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Auto Serwis Pasikowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku (87-800), ul. Polna 100, NIP: 8882733877, REGON: 911240503

2. dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych obecnie i w przyszłości przez Administratora;

3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a. w zakresie obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych – podjęcie przez działań na moje żądanie tj. rozpatrzenia mojej kandydatury w obecnie prowadzonych procesach rekrutacyjnych, przed ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. w zakresie procesów rekrutacyjnych, które mogą być prowadzone w przyszłości – wyrażona przeze mnie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4. dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora takim jak dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje przy prowadzeniu rekrutacji oraz podmioty z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu rekrutacji;

5. dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych obecnie i w przyszłości, Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

6. przysługują mi następujące prawa:

a. prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania danych osobowych;

c. prawo do usunięcia danych osobowych;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. prawo do przeniesienia danych osobowych;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;

g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, również w przypadku gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;

h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mam również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

8. cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Auto Serwis Pasikowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku (87-800), ul. Polna 100, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

____________________

10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych.

Renault Pasikowski social media

ZADZWOŃ